Zakon o pravima boraca FBiH (Član 1. do Član 16.)

Autor: Redakcija • Objavljeno: • Broj komentara: 0

Ovim Zakonom uređuju se: uvjeti, način i postupak za ostvarivanje prava ratnih vojnih invalida i članova njihovih porodica, članova porodica šehida, članova porodica poginulih, umrlih i nestalih branilaca (u daljnjem tekstu: porodice poginulih, umrlih, nestalih branilaca) i demobiliziranih branilaca, lica zaslužnih u odbrambeno-oslobodilačkom ratu, kao i druga pitanja iz oblasti branilačko-invalidske zaštite.

Pročitaj više

Pravilnik o dodatku za tuđu njegu vojnih invalida FBiH

Autor: Redakcija • Objavljeno: • Broj komentara: 0

Ovim pravilnikom propisuju se medicinske indikacije za razvrstavanje vojnih invalida od I do IV grupe prema potrebi za njegom i pomoći od strane drugog lica i grupi vojnog invaliditeta u stepene dodatka.

Pročitaj više

Pravilnik o otropedskom dodatku vojnih invalida FBiH

Autor: Redakcija • Objavljeno: • Broj komentara: 1

Pravo na ortopedski dodatak na osnovu člana 15. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica ima vojni invalid kome je vojni invaliditet utvrđen na osnovu Pravilnika o utvrđivanju procenta vojnog invaliditeta zbog sljedećih oštećenja organizma koja se razvrstavaju u tri stepena

Pročitaj više

Pravilnik o utvrđivanju procenta vojnog invaliditeta FBiH

Autor: Redakcija • Objavljeno: • Broj komentara: 0

Ovim pravilnikom propisuje se način utvrđivanja procenta vojnog invaliditeta prema stepenu oštećenja organizma koje je nastalo kao posljedica rane, povrede ili bolesti

Pročitaj više

Najčitanije

Najnovije

Najnovijikomentari