Radni tekst ZAKONA O PRAVIMA DEMOBILISANIH BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA I/III dio

Autor: Redakcija • Objavljeno: • Broj komentara: 1

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata je krenulo u januaru 2016. godine sa reformom Zakona o pravima demobilisanih branitelja i članova njihovih porodica. u nastavku donosimo radni tekst ZAKONA O PRAVIMA DEMOBILISANIH BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA.

  • radna_verzija_zakona.jpg

(Radna verzija)

ZAKON O PRAVIMA DEMOBILISANIH BRANILACA

I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se prava, uslovi i postupak za ostvarivanje prava demobilisanih branilaca (kao lica zaslužnih u odbrambeno-oslobodilačkom/ domovinskom ratu), kao i prava, uslovi i postupak za ostvarivanje prava članova porodica demobilisanih branilaca.

Član 2.

Demobilisanim braniocem, u smislu ovog zakona, smatra se pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i policije nadležnog organa unutrašnjih poslova (u daljnjem tekstu: oružane snage), koji je učestvovao u pripremama za odbranu i odbrani Bosne i Hercegovine minimalno godinu dana neprekidno u periodu od 18.09.1991. do 23.12.1995. godine.

Član 3.

Članovi porodice demobilisanog branioca, u smislu ovog zakona, su bračni partner i maloljetna djeca, kao i djeca koja se nalaze na redovnom školovanju a žive zajedničkom domaćinstvu sa demobilisanim braniocem.

II - PRAVA DEMOBILISANIH BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

Član 4.

Demobilisani branioci i članovi njihovih porodica pod uslovima utvrđenim ovim zakonom imaju pravo na:

1. zdravstvenu zaštitu;

2. liječenje u drugom kantonu, liječenje u inostranstvu, banjsko i klimatsko liječenje, jednokratnu novčana pomoć za liječenje, prednost u korištenju usluga zdravstvenih ustanova;

3. osiguranje povoljnijih uslova za zapošljavanje i prioritet pri zapošljavanju;

4. pomoć u slučaju smrti;

5. osnovno osiguranje;

6. pravo na prijevremeno povoljnije penzionisanje;

7. pravo na duži godišnji odmor po osnovu učešća u oružanim snagama;

8. stambeno zbrinjavanje;

9. oslobađanje plaćanja naknade za pogodnost;

10. oslobađanje obaveze plaćanja naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište i naknade za uređenje građevinskog zemljišta;

11. dodjela sredstava za održivi povratak;

12. pravo na besplatni priključak na infrastrukturalne mreže (voda, električna energija, gas);

13. prednost pri smještaju u penzionerske domove i gerontološke centre;

14. osiguranje povoljnijih uslova školovanja;

15. pravo na izdavanje identifikacijske kartice demobiliziranog branioca.

16. pravo na borački dodatak.

1. Zdravstvena zaštita

Član 5.

Lica iz člana 2. i 3. ovog zakona, ukoliko ne mogu ostvariti status osiguranog lica po propisima iz oblasti zdravstva ili kantonalnim propisima iz oblasti boračko-invalidske zaštite, ostvaruju to pravo po ovom zakonu.

Prava iz prethodnog stava mogu ostvariti lica iz člana 2. i 3. ovog zakona, pod uslovom da nemaju zdravstveno osiguranje, što se dokazuje uvjerenjem nadležnog Kantonalnog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Član 6.

Licima iz člana 2. i 3. ovog zakona se ne može obustaviti ili uskratiti korištenje kompletne zdravstvene zaštite, bez obzira da li je obaveznik uplate doprinosa za ova lica uplatio doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje.

Pod kompletnom zdravstvenom zaštitom iz prethodnog stava podrazumjeva se zdravstvena zaštita definisana članom 32. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), koja se provodi kao primarna, specijalističko-konsultativna i bolnička zdravstvena zaštita.

Član 7.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada Federacije) je dužna u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti podzakonski provedbeni propis o načinu ostvarivanja prava iz člana 5.i 6. ovog zakona.

Član 8.

Demobilisani branioci i članovi njihovih porodica, povratnici u entitet Republiku Srpsku i Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, imaju pravo na zdravstvenu zaštitu u skladu sa važećim zakonskim propisima koji regulišu prava povratnika.

Član 9.

Nezaposleni demobilisani branilac i članovi njegove porodice su oslobođeni plaćanja ličnog učešća u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i nabavke ortopedskih pomagala (participacija).

Lično učešće u troškovima korištenja zdravstvene zaštite za nezaposlene demobilisane borce snosi nadležno kantonalno ministarstvo.

2. Liječenje u drugom kantonu, liječenje u inostranstvu, banjsko i klimatsko liječenje, jednokratna novčana pomoć za liječenje, prednost u korištenju usluga zdravstvenih ustanova

Član 10.

Federalno ministarstvo zdravstva će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti listu oboljenja prema kojoj će lica iz člana 2. ovog zakona moći da se liječe u javnim ustanovama na području Federacije, na osnovu vlastitog izbora.

Lica iz člana 2. ovog zakona, imaju pravo na naknadu troškova liječenja u inostranstvu ako je u pitanju oboljenje koje se ne može liječiti u Bosni i Hercegovini, kao i pravo na naknadu troškova prijevoza za odlazak na liječenje i povratak sa liječenja.

Troškove iz stava 2. ovog člana snosi kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja.

O nemogućnosti liječenja u BiH, potvrdu izdaje nadležna konzilijarna ljekarska komisija, koja na osnovu medicinske dokumentacije predlaže takvo liječenje.

Član 11.

Lica iz člana 2. ovog zakona imaju pravo na banjsko i klimatsko liječenje.

Preporuku za banjsko i klimatsko liječenje, na osnovu zahtjeva lica iz člana 2. ovog zakona, izdaje nadležni ljekar specijalista.

Pravo iz stava 1. ovog člana, ostvaruje se putem kantonalnog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu.

U slučajevima kada demobilisani branilac nije u mogućnosti ostvariti pravo iz stava 1. ovog člana putem kantonalnog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu, to pravo ostvaruje putem Federalnog ministarstva zdravstva.

Provdbeni propis o ostvarivanju ovog prava će donijeti Federalno ministarstvo zdravstva u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu zakona.

Član 12.

Demobilisani branilac ima pravo na jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje troškova liječenja.

Sredstva za ove namjene obezbijedit će se u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine.

Propise o realizaciji ovog prava donijet će Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalni ministar za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (u daljem tekstu: Federalni ministar) u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu zakona.

Član 13.

Lica iz člana 2. ovog zakona imaju prednost pri ostvarivanju zdravstvenih usluga u zdravstvenim ustanovama, uključujući sve vrste dijagnostike (CT, MR i ostale laboratorijske pretrage).

Nadležne ustanove iz oblasti zdravstva dužne su u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona na vidnom mjestu istaći obavijest da lica iz člana 2. ovog zakona imaju prednost za pružanje usluga.

Federalni ministar je dužan u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti podzakonski provedbeni propis o načinu ostvarivanja prava iz ovog člana.

Član 14.

Demobilisani branilac ima pravo na troškove prijevoza radi liječenja u drugom kantonu u visini povratne autobusne karte, o čemu rješenje donosi nadležna općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu po mjestu prebivališta demobilisanog branioca.

Novčana sredstva za finansiranje prava iz prethodnog stava će se obezbijediti u općinskom budžetu po prebivalištu demobilisanog branioca.

Član 15.

Lica iz člana 2. ovog zakona, kojima je dijagnosticiran PTSP, imaju pravo na besplatne lijekove za liječenje navedene bolesti.

Novčana sredstva za lijekove iz prethodnog stava će se obezbijediti u budžetu Federalnog ministarstva zdravstva.

Federalni ministar zdravstva je dužan u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti podzakonski provedbeni propis o načinu ostvarivanja prava iz ovog člana.

2. Osiguranje povoljnih uslova za zapošljavanje i prioritet pri zapošljavanju

Član 16.

Lica iz člana 2. ovog zakona imaju pravo na prednost prilikom zapošljavanja.

Federalni, kantonalni, gradski i općinski organi uprave i upravne organizacije, javne ustanove i javna preduzeća čiji su osnivači Federacija Bosne i Hercegovine, kanton, grad ili općina, dužni su prilikom prijema u radni odnos osigurati prednost licima iz člana 2. i 3. ovog zakona.

Obaveze iz prethodnog stava imaju i sva privredna društva i javna preduzeća u kojima država ima vlasnički udio.

Subjekti iz stava 2. i 3. ovog člana dužni su u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona uskladiti svoje akte i propise kojim se reguliše zapošljavanje sa ovim zakonom.

Član 17.

Federalni zavod za zapošljavanje i kantonalne službe za zapošljavanje su dužni svojim aktima propisati da prednost pri korištenju programa zapošljavanja, samozapošljavanja, obuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije imaju lica iz člana 2. ovog zakona koja se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba.

Lica iz člana 2. ovog zakona, pod uslovom da su registrovani kao individualni poljoprivredni proizvođači, imaju prioritet pri dodjeli sredstava za podsticaje u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji prema federalnim, kantonalnim i općinskim propisima koji regulišu ovu oblast.

Član 18.

Nezaposleni demobilisani branilac koji prvi put prijavljuje obrt ili samostalnu djelatnost i nalazi se na birou za zapošljavanje poslednje 2 godine, obračunava i plaća doprinos na najnižu mjesečnu osnovicu koja je određena federalnim propisima za tu godinu, bez obzira na vrstu obrta i samostalne djelatnosti.

Član 19.

Svi pravni subjekti koji vrše dodjelu kredita za podsticanje samozapošljavanja ili razvijanja privredne djelatnosti su dužni demobilisanim braniocima osigurati prednost pri dodjeli kredita u cilju podsticaja samozapošljavanja ili razvijanja postojeće privredne djelatnosti.

Kamatna stopa iznosi najviše 2% za poljoprivrednu proizvodnju i do 4% za ostale djelatnosti.

Član 20.

Kantonalne vlade su dužne posebnim propisima utvrditi visinu novčanih sredstava za kreditiranje demobilisanih branilaca, kriterije i postupak za dodjelu istih, kao i ostala pitanja od značaja za ostvarivanje prava na zapošljavanje i samozapošljavanje.

4. Pomoć u slučaju smrti

Član 21.

U slučaju smrti lica iz člana 2. ovog zakona, članovi porodice sa kojima je umrli živio u zajedničkom domaćinstvu u vrijeme smrti imaju pravo na troškove dženaze-sahrane, u visini prosječne neto plaće zaposlenih u Federaciji iz prethodne godine, ukoliko to pravo nisu ostvarili prema drugom propisu.

Sredstva iz st.1 ovog člana obezbijediće se iz budžeta kantona.

Član 22.

Zahtjev za ostvarivanje ovog prava se podnosi općinskom organu po mjestu posljednjeg prebivališta demobilisanog branioca, a članovi porodice umrlog demobilisanog branioca koji žive u enitetu Republika Srpska zahtjev za ostvarivanje ovog prava podnose Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (u dalejm tekstu: Federalno ministarstvo).

Novčana sredstva za troškove dženaze/sahrane u slučaju smrti demobilisanih branilaca koji žive na području entiteta Republika Srpska obezbijedit će se u budžetu Federalnog ministarstva.

Federalno ministarstvo je dužno da najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donese instrukciju o načinu ostvarivanja ovog prava.

5. Osnovno osiguranje

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove redakcije portala Veteran.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Redakcija zadržava pravo da obriše komentar bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara redakcija nije dužna obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.

KOMENTARI { 1 } DODAJ KOMENTAR
  • Ime / Nadimak: *

  • Komentar: *
    do 1200 karaktera

  •  

  • Karakteri sa slike: *

  •  

Najnovije

Najčitanije

Najnovijikomentari